VoIP miễn phí

Chúng tôi đã hợp tác với VoIP.ms để cung cấp khoản tín dụng MIỄN PHÍ $10,00 cho việc thực hiện cuộc gọi.

Không cần có tài khoản Văn phòng ảo Canada.

Các số có giá 0,85 USD/tháng + 0,0052 USD/phút.

Khi bạn thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên, số dư của bạn sẽ được điều chỉnh!

Yêu cầu $10

Có giảm giá dài hạn.

Tạo tài khoản mới