Logo pre Kanadu Virtual Office

Podmienky služby

Kanadská virtuálna kancelária TERMS OF SERVICE

----

PREHĽAD

Táto webová stránka je prevádzkovaná Kanadou Virtual Office. V celej lokalite, pojmy "my", "my" a "náš" sa vzťahujú na Kanadu Virtual Office. Kanada Virtual Office ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii z tejto stránky pre vás, užívateľa, podmienené vaším akceptovaním všetkých podmienok, podmienok, politík a oznámení, ktoré tu sú uvedené.

Návštevou našich stránok a/alebo nákupom niečo od nás, zapojíte sa do našej "Služby" a súhlasíte, že sú viazaní týmito podmienkami ("Podmienky služby", "Podmienky"), vrátane tých ďalších podmienok a politík, na ktoré sa odkazuje a/alebo je k dispozícii pomocou hypertextového odkazu. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých užívateľov lokality vrátane užívateľov bez obmedzenia na užívateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom k našej webovej stránke alebo použitím našich webových stránok si pozorne prečítajte tieto podmienky poskytovania Služby. Prístupom k akejkoľvek časti stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, potom nemáte prístup k tejto webovej stránke alebo môžete používať akékoľvek služby. Ak sa tieto Podmienky poskytovania služieb považujú za ponuku, súhlas je výslovne obmedzený na tieto Podmienky poskytovania Služby.

Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho skladu, budú podliehať aj Podmienke poskytovania Služby. Najnovšiu verziu Podmienok poskytovania služieb môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejovaním aktualizácií a/alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše pokračovanie v používaní webovej stránky alebo prístup na ne po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená prijatie týchto zmien.

ODDIEL 1-PODMIENKY OBCHODU ONLINE

Tým, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania, predstavujete, že ste aspoň vo veku väčšiny vo vašom štáte alebo v provincii bydliska, alebo že ste vek väčšiny vo vašom štáte alebo v provincii pobytu a dali ste nám váš súhlas na povolenie Každá z vašich maloletých závislých na používaní tejto lokality.

Naše produkty nesmiete používať na nezákonný alebo neoprávnený účel, ani vy, v rámci používania Služby, porušujete zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale bez obmedzenia na autorské práva).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie niektorého z týchto Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania Služieb.

ODDIEL 2-VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu niekomu z akéhokoľvek dôvodu.

Chápete, že váš obsah (nie vrátane informácií o kreditnej karte), sa môže prenášať nešifrované a zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny v súlade s technickými požiadavkami spojovacích sietí alebo zariadení, ktoré sa prispôsobujú požiadavkám. Informácie o kreditnej karte sú vždy šifrované počas prenosu cez siete.

Súhlasíte s tým, že sa nebude reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať alebo využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby, ani prístup k Služobnému servisu alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, cez ktorú sa služba poskytuje, bez výslovného písomného súhlasu nás.

Nadpisy používané v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a tieto podmienky neovplyvňujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ČASŤ 3-PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecné informácie a nemal by sa spoliehať na alebo používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez toho, aby sa poradilo s primárnym, presnejším, úplnejším alebo včasnejším zdrojom informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na týchto stránkach je na vaše vlastné riziko.

Táto lokalita môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie sú aktuálne a sú poskytnuté len pre vašu referenciu. Vyhradzujeme si právo na úpravu obsahu tejto stránky kedykoľvek, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať všetky informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou monitorovať zmeny na našich stránkach.

ČASŤ 4-ÚPRAVY SLUŽIEB A CIEN

Ceny pre naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť Službu (alebo akúkoľvek časť alebo obsah) bez upozornenia.

Nezodpovedáme vám ani žiadnej tretej strane za žiadne zmeny, zmeny cien, pozastavenia alebo ukončenia poskytovania Služby.

ODDIEL 5-PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (v prípade potreby)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť len podľa našej návraty.

Vynaložili sme maximálne úsilie na to, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že displej vášho počítačového monitora bude mať presnosť.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sú povinné, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť na individuálnom základe. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo cien produktov sú predmetom zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, podľa vlastného uváženia u nás. Vyhradzujeme si právo prerušiť akýkoľvek produkt kedykoľvek. Akákoľvek ponuka na akýkoľvek výrobok alebo službu na tomto mieste je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaných od vás splní vaše očakávania, alebo že akékoľvek chyby v Službe budú opravené.

ODDIEL 6-PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTOCH

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás máte. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvá na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky podané podľa toho istého účtu zákazníka, rovnakú kreditnú kartu a/alebo príkazy, ktoré používajú rovnakú fakturačné a/alebo prepravnú adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa pokúsiť o to, aby ste kontaktovali e-mail a/alebo fakturačné adresy/telefónne číslo poskytnuté v čase, keď sa objednávka vykonala. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho jediného rozsudku uvádzajú predajcovia, malopredajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a konte pre všetky nákupy vykonané v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete okamžite aktualizovať svoje konto a ďalšie informácie, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

ODDIEL 7-NEPOVINNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, cez ktoré nemáme žiadny monitor, ani nemáme žiadnu kontrolu, ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytneme prístup k takýmto nástrojom "tak ako je" a "ako je k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek potvrdenia. Nemáme žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplynula z používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo súvisiacich s ich používaním.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webu je výhradne na vaše vlastné riziko a diskrétnosť a mali by ste sa uistiť, že poznáte a súhlasíte s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytnuté príslušným tretím (-i) poskytovateľom (-ami).

Môžeme tiež v budúcnosti ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby sa vzťahujú aj na tieto Podmienky poskytovania Služby.

ODDIEL 8-ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom našej Služby, môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Tretie strany odkazy na tejto stránke môžu priamo vás na tretie webové stránky, ktoré nie sú prepojené s nami. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a my neoprávňujeme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť za žiadne tretie materiály alebo webové stránky, alebo pre akékoľvek iné materiály, produkty, alebo služby tretími stranami.

Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu, alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s inými webovými stránkami. Pozorne si prečítajte politiky a postupy tretej strany a uistite sa, že ich chápete predtým, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, tvrdenia, obavy alebo otázky týkajúce sa výrobkov tretích strán by mali byť nasmerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9-POZNÁMKY K POUŽÍVATEĽOVI, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť odošlete konkrétne pripomienky (napríklad súťažné záznamy) alebo bez požiadavky od nás môžete posielať kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány, alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou, alebo inak (kolektívne, "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a iným spôsobom používať v akýchkoľvek médiách akékoľvek komentáre, ktoré ste k nám ďalej. Sme a nie sú povinní (1) zachovávať akékoľvek pripomienky v dôvere; (2) platiť náhrady za akékoľvek pripomienky; alebo (3) reagovať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale bez záväzku, sledovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určujeme podľa nášho vlastného uváženia, sú nezákonné, urážlivé, ohrozujúce, nečestné, hanlivé, pornografické, obscénny alebo inak objekčné alebo porušuje intelektuálne majetok alebo tieto Podmienky služby.

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky neporušia žiadne právo tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastnícka práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať libelous alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, alebo obsahujú akýkoľvek počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by akýmkoľvek spôsobom mohol ovplyvniť prevádzku Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že je niekto iný ako vy, alebo inak nevedie nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za akékoľvek pripomienky, ktoré urobíte a ich presnosť, ste zodpovedný výhradne vy. Neberieme žiadnu zodpovednosť a nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré ste predložili vy alebo akákoľvek tretia strana.

ODDIEL 10-PERSONAL INFORMATION

Vaše zasielanie osobných údajov prostredníctvom úložiska sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11-CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Príležitostne môžu byť k dispozícii informácie o našich stránkach alebo službách, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré môžu súvisieť s popismi produktov, cenotvormi, propagáciami, ponukami, poplatkami za prepravu produktov, tranzitnými časmi a dostupnosť. Vyhradzujeme si právo opraviť všetky chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke sú nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po tom, čo ste predložili vašu objednávku).

Nezaväzujeme sa aktualizovať, upraviť alebo objasniť informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, ale bez obmedzenia na, cenotvorby informácií, okrem prípadov, keď to vyžadujú právne predpisy. Na označenie, že všetky informácie uvedené v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované, nie je v Službe ani na žiadnej súvisike s ňou použitý žiadny dátum aktualizácie ani dátum obnovy.

ODDIEL 12-ZAKÁZANÉ POUŽITIA

Okrem iných zákazov, ktoré sú uvedené v stanovách služieb, je zakázané používať lokalitu alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek protiprávny účel; b) požiadať iných, aby vykonali alebo sa zúčastnili na nezákonných aktoch; c) porušiť akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne predpisy; d) porušujú alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodiť, ohováračovať, ohováračovať, nerovnosť, zastrašovanie alebo diskriminovanie na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnskej príslušnosti, závod, vek, národný pôvod alebo zdravotné postihnutie; f) podať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; g) nahrať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iné webové stránky alebo internet; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie iných; i) spamu, flámsky, pharm, pretext, pavúk, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať do alebo obísť bezpečnostné funkcie Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iné webové stránky alebo internet. Vyhradzujeme si právo vypovedať vaše používanie Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky na porušenie niektorého z zakázaných použití.

ČASŤ 13-ZRIEKANIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Negarantujeme, nezaručuje ani nezaručuje, že vaše využívanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybne.

Neodôvodňujeme, že výsledky, ktoré je možné získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo zrušiť službu kedykoľvek, bez oznámenia na vás.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že vaše používanie alebo nemožnosť používania služby je výhradne na vaše riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli doručené prostredníctvom služby, sú (okrem prípadov výslovne uvedených v nás), ktoré sa poskytujú "tak ako sú" a "ako sú dostupné" pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných, alebo implikované, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, kvality predajného tovaru, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, nároku a neporušenia.

V žiadnom prípade nesmie Kanada Virtual Office, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, osoby, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií niesť zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, stratu, nárok alebo akýkoľvek priamy, nepriamy, náhodný, nepriamy, špeciálny, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia stratených ziskov, straty príjmov, straty úspor, straty údajov, náklady na náhradu alebo akékoľvek podobné škody, či už na základe zmluvy, mučenie (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo iným spôsobom, ktoré vyplývajú z používania ktorejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov zaobstarovaných pri používaní služby, alebo na akékoľvek iné tvrdenie týkajúce sa akéhokoľvek spôsobu používania služby alebo produktu, vrátane, ale bez obmedzenia na akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu, alebo stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produkt) zverejnil, prenášaný, alebo inak sprístupnil prostredníctvom služby, aj keď odporúča ich možnosť. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takých štátoch alebo jurisdikcii, naša zodpovednosť je obmedzená v maximálnom rozsahu povolenej zákonom.

ODDIEL 14-INDEMoverovania

Súhlasíte s odškodnením, obhajovať a držať neškodný kanadský virtuálny úrad a náš rodič, dcérske spoločnosti, pobočky, partneri, dôstojníci, riaditelia, agenti, dodávatelia, poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb, subdodávatelia, dodávatelia, interní a zamestnanci, neškodný z akéhokoľvek nároku alebo dopytu vrátane primeraných advokátských poplatkov, ktoré vznikli zo strany tretích strán z dôvodu porušenia týchto Podmienok služby alebo z dôvodu porušenia týchto Podmienok používania, alebo porušenia akéhokoľvek právneho predpisu alebo práva niektorého z nich tretia strana.

ODDIEL 15-ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že každé ustanovenie týchto Podmienok služby je považované za nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie je však vykonateľné v najväčšom rozsahu, ktorý povoľuje rozhodné právo, a nevykonateľná časť sa považuje za nevykonateľnú. ktoré sa majú oddeliť od týchto Podmienok služby, takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16-UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia vypovedania, prežijú ukončenie tejto dohody na všetky účely.

Tieto Podmienky používania sú účinné, pokiaľ a kým neukončia buď vás alebo nás. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak v našom výhradnom úsudku neuspejete, alebo sa domnievame, že ste neuspeli, aby ste dodržali akýkoľvek termín alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, môžeme tiež kedykoľvek ukončiť túto dohodu bez predchádzajúceho upozornenia a naďalej budete niesť zodpovednosť za všetky splatné sumy a vrátane dátumu ukončenia; a/alebo preto môže poprieť, že máte prístup k našim službám (alebo akejkoľvek jej časti).

ODDIEL 17-CELÁ DOHODA

Nesplnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nesmie byť zbavením tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky služby a akékoľvek politiky alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nám na tejto stránke alebo v súvislosti so Služobným spôsobom predstavuje úplnú zmluvu a porozumenie medzi vami a nami a riadi vaše používanie Služby, nahrádzajúci všetky predchádzajúce alebo zmlúv, oznámení a návrhov, či už ústnych alebo písomných, medzi vami a nami (vrátane, ale bez obmedzenia na, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok poskytovania služieb).

Žiadne nejasnosti v interpretácii týchto Podmienok používania sa nebudú vykladať proti navrhovanej strane.

ODDIEL 18-ROZHODOVACIE PRÁVO

Tieto Podmienky poskytovania služieb a akékoľvek samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytneme Služby, sa budú riadiť zákonmi 3701 Lakeshore Boulevard West #48537, Toronto, ON, M8W4Y6, Kanada.

ODDIEL 19-ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najnovšiu verziu Podmienok poskytovania služieb môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou povinnosťou kontrolovať naše webové stránky pravidelne na zmeny. Vaše nepretržité využívanie našich webových stránok alebo Služby po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto Podmienok používania predstavuje akceptatie týchto zmien.

ODDIEL 20-INFORMÁCIE O CONTACT

Otázky týkajúce sa Podmienok služby by mali byť zaslané na nás na [email protected]

Dlhodobé zľavy sú k dispozícii.

REGISTER