કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસ લોગો

સેવા ની ચર્ચા

કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસ TERMS OF SERVICE

----

ઝાંખી

આ વેબસાઇટ કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ સ્થળ દરમિયાન, "અમે", "અમારી" અને "અમારું" કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસને સંદર્ભ આપે છે. કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસ આ વેબસાઇટ આપે છે, જેમાં આ સાઇટમાંથી ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી, સાધનો અને સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં વપરાશકર્તા, તમામ શરતો, શરતો, નીતિઓ અને નોટિસ અહીં જણાવેલ છે.

આપણી સાઇટ અને/અથવા અમારી પાસેથી કંઇક ખરીદવાથી, તમે અમારી "સેવા" માં સંકળાયેલો છે અને નીચેની શરતો અને શરતો ("સેવા", "ધર્મ"), જેમાં વધારાની શરતો અને શરતો અને નીતિઓ સંદર્ભ આપવા માટે સંમત થાય છે. હાઇપરલીંક દ્વારા આમાં અને/અથવા ઉપલબ્ધ છે. આ ટર્મ સર્વિસ સાઇટના બધા વપરાશકર્તાઓને લાગુ પાડવામાં આવશે, જેમાં લીમીટેડ વપરાશકર્તાઓ વગર બ્રાઉઝર, વેન્ડર, ગ્રાહકો, વેપારીઓ, અને/અથવા વિભાગીય સમાવિષ્ટ છે.

અમારી વેબસાઇટ વાપરવા પહેલાં મહેરબાની કરીને સેવાના આ ટર્મોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. સાઇટના કોઇપણ ભાગને વાપરીને અથવા વાપરીને તમે આ પ્રકારની સેવા દ્વારા બાંધવા માટે સંમત છો. જો તમે આ કરારની તમામ શરતો અને શરતો માટે સંમત ન કરો, તો તમે વેબસાઇટને વાપરી શકો અથવા કોઇપણ સેવાઓ વાપરી શકો. જો આ સેવાના ટર્મ્સ ઓફર માનવામાં આવતી હોય, તો સ્વીકારો આ પ્રકારની સેવાના ટર્મ્સમાં જ મર્યાદિત છે.

હાલના સ્ટોરમાં ઉમેરાયેલી કોઇપણ નવી લાક્ષણિકતા અથવા સાધનો પણ સેવાના ટર્મો માટે વિષય પણ હશે. તમે આ પાના પર કોઇપણ સમયે સેવાના ટર્મોની સૌથી વર્તમાન આવૃત્તિની સમીક્ષા કરી શકો છો. આપણા વેબસાઇટમાં સુધારાઓ અને/અથવા ફેરફારોના ફેરફારોમાં સુધારો, ફેરફાર અથવા બદલવા માટે અમે જમણું રજુ કરીએ છીએ. ફેરફારાઓ માટે આ પાનું ચકાસવા માટે તમારી જવાબદારી છે. કોઇપણ ફેરફારોના પોસ્ટિંગ નીચેના વેબસાઇટમાં તમારા ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખો કે જે ફેરફારોનો સ્વીકાર્ય છે.

વિભાગ ૧-ઓનલાઇન સ્ટોર શરતો

સેવાના આ પરવાનગીઓને રજુ કરવાથી, તમે જણાવ્યું છે કે તમે ઓછામાં ઓછા ઓછી ઉંમર તમારી રાજ્યમાં અથવા નિવાસના પ્રવાસમાં છે, અથવા તમે તમારી રાજ્ય અથવા સંવાદમાં મોટા ભાગના વયે છે અને તમે અમને તમારી મંજૂરી આપી આપી છે. આ સાઇટ વાપરવા માટે તમારાં ઘણાં આધારિત આધારો.

તમે કોઇપણ ગેરકાયદેસર અથવા બિનસત્તાધિકારીત હેતુ માટે અમારા ઉત્પાદનો ઉપયોગ કરી શકશો નહિ, અથવા તમે સેવાના ઉપયોગમાં, તમારી અધિકારીમાં કોઇપણ કાયદાઓ ઉલટાવો (પરંતુ કોપીરાઇટ કાયદાઓમાં મર્યાદિત નથી).

તમારે કોઇપણ વર્ણિય કે વાયરસ અથવા વિનાશક પ્રકારના કોડ કોઇપણ ટ્રાન્સમેટ કરવો જોઇએ નહિં.

તમારા સેવાઓની તુરંત બંધ થઇ જશે.

વિભાગ ૨-સામાન્ય શરતો

કોઇપણ સમયે કોઇપણ કારણોની સેવાને અનકાર આપવા માટે અમે અધિકાર રાખીએ છીએ.

તમે સમજી શકો કે તમારા સમાવિષ્ટો (ક્રેડિટ કાર્ડ જાણકારી સહિત નથી), એનક્રિપ્ટ થયેલ ન હોય અને વિવિધ નેટવર્ક્સ પર (a) ટ્રાન્સ્યુશન થઇ શકે છે; અને (b) જોડાણ નેટવર્ક અથવા ઉપકરણોની ટેકનિકલ જરૂરિયાતો ને અનુરૂપ બદલાય છે. નેટવર્ક પર પરિવહન દરમ્યાન ક્રેડિટ કાર્ડ જાણકારી હંમેશા એનક્રિપ્ટ થયેલ છે.

તમે ફરીથી ઉત્પન્ન કરવાના નથી, નકલ, નકલ, વેચાણ, વેચાણ, સેવા, સેવા નો ઉપયોગ, સેવા અથવા સેવા અથવા વેબસાઇટ પરના કોઇપણ સંપર્ક કે જેના મારફતે સેવા પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, અમારા દ્વારા લેખિત પરવાનગી આપ્યા વિના.

આ મંજૂરીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી હેડરને માત્ર સલામત માટે સમાવેશ થાય છે અને તે મર્યાદા નથી અથવા તો આ ટર્મ પર અસર કરશે.

વિભાગ ૩-ચોક્કસ, સંપૂર્ણપણે અને જાણકારીની કામગીરી

અમે જવાબદાર નથી કે આ સ્થળ પર ઉપલબ્ધ થયેલી માહિતી ચોક્કસ, સમાપ્ત કે વર્તમાન નથી. આ સ્થળ પર સામાન્ય માહિતિ માત્ર સામાન્ય માહિતી માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે અને પ્રાથમિક, વધુ ચોક્કસ, વધુ સમાપ્ત અથવા વધુ સમય માટે જાણકારી ના સ્રોતો વગર નિર્ણય લેવા માટે માત્ર આધારિત ન હોવા જોઇએ. આ સાઇટ પર આ સાઇટ પર કોઇપણ પ્રતિનિધિત્વ તમારી પોતાની જોખમ પર છે.

આ સાઇટ ચોક્કસ ઐતિહાસિક જાણકારી ધરાવે છે. ઐતિહાસિક જાણકારી, જરૂરી છે, વર્તમાન નથી અને ફક્ત તમારા સંદર્ભ માટે પૂરું પાડવામાં આવેલ છે. આ સાઇટના સમાવિષ્ટોને કોઇપણ સમયે બદલવા માટે અમે અરજી રાખીએ છીએ, પરંતુ અમારી સાઇટ પર કોઇ પણ માહિતી સુધારવા માટે અમારે કોઇ ફરજિયાત નથી. તમે સંમત છો કે અમારા સાઇટમાં ફેરફારોની મોનિટર કરવા માટે તમારી જવાબદારી છે.

સેવા અને ભાવોમાં 4-સુધારાઓ

આપણાં ઉત્પાદનો માટેની ચીજવસ્તુઓ નોટિસ વગર બદલાય છે.

અમે કોઇપણ સમયે નોટિસ વગર સેવા (અથવા તેનો કોઇ ભાગ કે સમાવિષ્ટ) ને બદલવા અથવા નિષ્ક્રિય કરવા માટે કોઇપણ સમયે જમણેનું અનામત રાખીએ છીએ.

અમે તમને કોઇ પણ બદલાવ, કિંમત બદલાવ, સસ્પેન્શન અથવા સેવાના અટકાવવા માટે કોઇ ત્રીજી-પાર્ટી માટે જવાબદાર ન હશે.

SECTION 5-PRODUCTS OR SERVICES (જો લાગુ પડે)

વેબસાઇટ મારફતે ખાસ ઉત્પાદન અથવા સેવાઓ ઉપલબ્ધ રીતે ઓનલાઇન હોઇ શકે છે. આ ઉત્પાદનો કે સેવાઓ મર્યાદિત પ્રમાણમાં હોઇ શકે છે અને આપણા પાછળના નીતિ મુજબ જ ફરીથી બદલવા અથવા બદલવા માટે વિષય છે.

સ્ટોરમાં દેખાતા અમારા ઉત્પાદનોના રંગો અને ચિત્રો શક્ય રીતે દર્શાવવા માટે અમે પ્રત્યેક પ્રયત્નો કર્યા છે. અમે ખાતરી કરી શકતા નથી કે તમારું કમ્પ્યૂટર મોનિટર કોઇપણ રંગનું પ્રદર્શન ચોક્કસ થશે.

અમે જમણી અનામત રાખીએ છીએ, પરંતુ કોઇપણ વ્યકિત, ભૌગોલિક વિસ્તાર અથવા અધિકારીની સેવાઓની વેચાણને મર્યાદિત કરવા માટે જવાબદાર નથી. અમે કેસ-બી-કેસના આધાર પર આ જમણું કરી શકીએ છીએ. અમે અરજી કરીએ છીએ કે જે કોઇ પણ ઉત્પાદનો કે સેવાઓની સંખ્યાને મર્યાદિત કરવા માટે અમે અરજી કરીએ છીએ. ઉત્પાદન અથવા પ્રોડક્ટ પ્રિચીંગની બધી વર્ણન એ સમયે નોટિસ વગર બદલાય છે. અમે કોઇપણ સમયે કોઇપણ પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવાની જમણી અનામત રાખીએ છીએ. આ સ્થળ પર બનાવેલ કોઇપણ પ્રોડક્ટ કે સેવા માટે કોઇપણ ઓફર અટકાવે છે કે જ્યાં પ્રતિબંધિત છે.

અમે કોઈ ઉત્પાદનની ગુણવત્તા, સેવાઓ, જાણકારી કે અન્ય વસ્તુઓની ગુણવત્તા કે જે તમને ખરીદવામાં આવશે અથવા મેળવેલ હોય તેવી વસ્તુઓની ગુણવત્તાને તમારી અપેક્ષા મળી જશે, અથવા સેવા માં કોઇપણ ભૂલો સુધારવામાં આવશે.

વિભાગ ૬-ભંગાણ અને ખાતાની જાણકારી

તમે અમારા સાથે કોઇપણ ઓર્ડર ન આપવા માટે અમે અરજી કરીએ છીએ. અમે કદાચ આપણા ઉચ્ચ વિવિધતા, મર્યાદા કે રદ કરેલી માપદંડ પ્રતિ વ્યકિત, કુટુંબ અથવા પ્રતિ ક્રમમાં ખરીદવામાં આવશે. આ નિયંત્રણોમાં એક જ ગ્રાહક ખાતા, સરખા ક્રેડિટ કાર્ડ, અને/અથવા આદેશ એ સમાન ભંગાણ અને/અથવા શિપીંગ સરનામાં વાપરે છે. આ ઘટનામાં, અમે ક્રમમાં ફેરફાર કરવા અથવા રદ કરવા માટે, અમે તમને સૂચિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો કે ઇ-મેઇલ/અથવા બેલિંગ એડ્રેસ/ફોન નંબર જે સમયે ઓર્ડર બનાવેલ હતુ. અમે અર્થઘટના અધિકારીઓને અરક્ષિત રાખીએ છીએ કે જે આપણા એકમાત્ર ન્યાયપંચમાં ડીલરો, resellers અથવા વિતરકો દ્વારા મૂકવામાં આવે છે.

તમે અમારી સ્ટોરમાં થયેલી બધી ખરીદો માટે હાલની, સંપૂર્ણ અને ચોક્કસ ખરીદો અને ખાતાની જાણકારી પૂરી પાડવા માટે સંમત છે. તમે તમારા ઇમેઇલ સરનામા અને ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર અને નિવૃત્ત તારીખો સહિત તમારા ખાતા અને અન્ય માહિતીને સુધારો કરવા માટે સંમત છે, જેથી અમે તમારી પરિવહન પૂર્ણ કરી શકો અને તમારો સંપર્ક જરૂરી છે.

વિભાગ ૭-વૈકલ્પિક સાધનો

અમે તમને ત્રીજી પાર્ટી સાધનો પૂરી પાડીએ છીએ કે જેમાં અમે કદાચ મોનિટર કે કોઇ પણ નિયંત્રણ કે ઇનપુટ નથી.

તમે જાણો છો અને સંમત છે કે અમે એવા સાધનો "તરીકે" અને "ઉપલબ્ધ" ના ઉપલબ્ધ "અને" ઉપલબ્ધ " અને કોઇપણ પ્રકારની શરતો વગર અને કોઇપણ પ્રતિનિધિત્વ વગર વગર ઉપલબ્ધ છે. વૈકલ્પિક ત્રીજા પાર્ટી સાધનો તમારાં ઉપયોગથી અથવા સંબંધિત અંગેની કોઈ જવાબદાર નથી.

આ સ્થળ દ્વારા આપવામાં આવતી વૈકલ્પિક સાધનો દ્વારા કોઇપણ વપરાશ સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાની જોખમ અને વિવિધતા પર હોય છે અને તમારે ખાતરી કરવી જોઇએ કે તમે જાણીતા અને આ શરતો ને મંજૂરી આપી શકો કે જેના સાધનો એ સંબંધિત ત્રીજી-પાર્ટી પોષણકર્તા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે.

અમે પણ, ભવિષ્યમાં, વેબસાઇટ મારફતે નવા સેવાઓ અને/અથવા લાક્ષણિકતાઓ આપી શકો (જેમાં, નવા સાધનો અને સ્રોતોનો મુક્ત). આવી નવી લાક્ષણિકતાઓ અને/અથવા સેવાઓ આ પ્રકારની સેવા માટે પણ વિષય બનશે.

વિભાગ ૮-ત્રીજી પાર્ટી કડીઓ

અમારી સેવા દ્વારા ઉપલબ્ધ સમાવિષ્ટો, ઉત્પાદન અને સેવાઓ ત્રીજી પક્ષીઓમાંથી સામગ્રી થઇ શકે છે.

આ સાઇટ પર ત્રીજી પાર્ટી કડીઓ તમને ત્રીજી પાર્ટી વેબસાઇટ આપી શકે છે જે અમારા સાથે સંકળાયેલી નથી. અમે જવાબદાર નથી કે સમાવિષ્ટ કે ચોક્કસતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અમે જવાબદાર નથી અને અમે કોઈ પણ ત્રીજી પાર્ટી સામગ્રી અથવા વેબસાઇટની કોઇ પણ જવાબદારી અથવા જવાબદારી નથી, અથવા કોઇપણ બીજા સામગ્રી, ઉત્પાદન અથવા સેવાઓ માટે. ત્રીજા પક્ષો.

સામાન, સેવાઓ, સ્ત્રોતો, સમાવિષ્ટો, અથવા કોઇ પણ ત્રીજી પાર્ટી વેબસાઇટ સાથે જોડાયેલી બીજી કોઈ વેપારીઓ માટે અમે કોઇ નુકશાન અથવા નુકશાન સંબંધિત કોઇ નુકશાન માટે જવાબદાર નથી. મહેરબાની કરીને ત્રીજી પાર્ટીની નીતિઓ અને પદ્ધતિઓ ધ્યાનપૂર્વક રીવ્યુ કરો અને ખાતરી કરો કે તમે કોઇપણ પરિવહન કરતાં પહેલાં તેમને સમજી શકો છો. ત્રીજી પક્ષના ઉત્પાદનોને લગતી સંખ્યા, દાવો, ચિંતાઓ અથવા પ્રશ્નો એ ત્રીજી પાર્ટી ને નિર્દેશિત કરવી જોઇએ.

સેકશન ૯-વપરાશકર્તા ટિપ્પણીઓ, ફીડબેક અને અન્ય સહાયતાઓ

જો, અમારી વિનંતી દરમિયાન, તમે અમુક ચોક્કસ અધિકારીઓ મોકલી આપો (ઉદાહરણ તરીકે સ્પર્ધા પ્રવેશો) અથવા અમારી પાસેથી વિનંતી કર્યા વગર તમે સર્જનાત્મક વિચાર, સૂચના, વિચાર, યોજનાઓ, અથવા અન્ય સામગ્રી, ઓનલાઇન, ઇમેઇલ દ્વારા, પોસ્ટલ મેઇલ દ્વારા મોકલી આપો, અથવા અન્ય રીતે મોકલી આપો. (સંભવિત રીતે, 'ટિપ્પણીઓ'), તમે સંમત છે કે આપણે કોઇપણ સમયે, મર્યાદિત, ફેરફાર કર્યા વગર, પ્રકાશિત, વિતરણ, વિતરણ, વિભાજિત કરો અને કદાચ કોઇપણ માધ્યમમાં વાપરો કે જે તમે અમને આગળ ધપાવો. (૧) આત્મવિશ્વાસમાં કોઇપણ ટિપ્પણીઓ જાળવી રાખવા માટે (૧) કોઇપણ ટિપ્પણીઓ માટે વળતર ચૂકવવા; અથવા (૩) કોઇપણ ટિપ્પણીઓને જવાબ આપવા માટે.

આપણે કદાચ કરી શકીએ, પરંતુ અમે અમારી માત્ર વિચારોમાં નક્કી કરીએ છીએ કે અમે નક્કી કરીએ છીએ કે અમે નક્કી કરીએ છીએ કે અમે નક્કી કરીએ છીએ કે અમે નક્કી કરીએ છીએ. સંપત્તિ અથવા આ પ્રકારની સેવાઓ.

તમે સંમત છો કે તમારાં ટિપ્પણીઓ કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, વ્યક્તિત્વ, વ્યક્તિત્વ અથવા અન્ય વ્યક્તિગત અથવા માલિકની જમણી સહિત કોઇ પણ ત્રીજી-પક્ષની કોઇ પણ જમણી વલણ કરશે નહિં. તમે આગળ ધ્યાન રાખો કે તમારી ટિપ્પણીઓ libelous અથવા અસ્તિત્વ ધરાવતા અયોગ્ય, અરજી અથવા અવશ્ય સામગ્રી ધરાવતી નથી, અથવા કોઇપણ કમ્પ્યુટર વાયરસ અથવા અન્ય મેલવેર સમાવે છે કે જે સેવા અથવા કોઇ સંબંધિત વેબસાઇટની પ્રક્રિયા પર અસર થઇ શકે છે. તમે કદાચ ખોટા ઇ-મેઇલ સરનામું વાપરી શકશો નહીં, કદાચ તમારી જાતે બીજો કોઇ બીજા હોવો, અથવા તો અમને અથવા ત્રીજી પક્ષીઓને કોઇ પણ ટિપ્પણીઓની મૂળભુત નથી. તમે કોઇપણ ટિપ્પણીઓ માટે જવાબદાર છો અને તેમની ચોક્કસતા માટે તમે જવાબદાર છો. અમે કોઇ જવાબદાર નથી અને તમે અથવા કોઇ ત્રીજી પાર્ટી દ્વારા પોસ્ટ થયેલ કોઇપણ ટિપ્પણીઓ માટે કોઇ જવાબદાર નથી.

વિભાગ ૧૦-વ્યક્તિગત જાણકારી

સ્ટોર મારફતે વ્યક્તિગત જાણકારીની તમામ સહાય આપણા ખાનગી નીતિ દ્વારા સંચાલિત છે. આપણા ખાનગી નીતિ જોવા માટે.

વિભાગ ૧૧-ભૂલો, અચોક્કસ અને ઓમિશન

વ્યાખ્યાયિત રીતે અમારી સાઇટ ઉપર અથવા સેવા કે જે ટાઇપોગ્રાફિકલ ભૂલો, અચોક્કસ અથવા ઓમિશન ધરાવે છે કે જે પ્રોડક્ટ વર્ણન, પ્રિચીંગ, પ્રોત્સાહન, પ્રોત્સાહન, પ્રોડક્ટ શીપીંગ ચાર્જ, ટ્રાન્સબેટ ટાઇમ અને ઉપલબ્ધ. અમે કોઇપણ ભૂલો, અચોક્કસ અથવા ઓમિશન સુધારવા માટે જમણું અનામત રાખીએ છીએ, અને જો સેવા અથવા કોઇ પણ સંબંધિત વેબસાઇટની કોઈ જાણકારી અગાઉની નોટિસ વગર કોઈ પણ સમયે અચોક્કસ હોય (જેમાં તમે જણાવ્યા હોય તો) તમારા ક્રમ રજુ કરી છે).

અમે સેવા અથવા કોઇ સંબંધિત વેબસાઇટ પર જાણકારી સુધારવા, મર્યાદિત કર્યા વગર, કાયદાની જરૂરિયાત સિવાય, સિવાય અથવા કોઇ પણ સંબંધિત વેબસાઇટમાં સુધારા કરવાની કોઇ ફરજિયાત નથી. સેવા અથવા કોઇપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પર લાગુ પાડવામાં આવેલ તારીખ અથવા પુનઃતાજું તારીખ ન હોય તો, સેવા કે કોઇ સંબંધિત વેબસાઇટની બધી જાણકારી બદલાયેલ અથવા સુધારાઈ ગયેલ છે તે સૂચવવા માટે લેવામાં આવશે.

વિભાગ ૧૨-પ્રતિબંધિત વપરાશ

સેવાના ટર્મમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અન્ય પ્રતિબંધો ઉપરાંત, તમે સાઇટ અથવા તેનાં સમાવિષ્ટને વાપરવા માટે પ્રતિબંધિત છો: (a) કોઇપણ અયોગ્ય હેતુ; (b) કોઇપણ અયોગ્ય કાયદાઓમાં ભાગ લેવા અથવા ભાગ લેવા માટે બીજાઓને સલામત કરવા માટે (c) કોઇપણ ઉલટાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય, ફેડરલ, પંચાયત અથવા રાજ્ય નિયમો, નિયમો, કાયદાઓ અથવા સ્થાનિક અધિકારીઓ; (d) અમારા बौद्धिक ગુણવત્તા અધિકારો અથવા બીજાના बौद्धिक ગુણવત્તા અધિકારો ઉલટાવવા અથવા ઉલટાવવા માટે, (દા. ત.) નો ઉદ્ધાર, દુરુપ, નુકસાન, નુકસાન, રક્ષણ, સ્લેન્ડર, સંતુલન, ભિન્નતા, અથવા લિંગ, જાતીય દિશા, મધ્ય, વૈવિધ્યતા, વર્ણન, ઉંમર, રાષ્ટ્રીય મૂળભુત, અથવા અપંગતા; (f) ખોટા અથવા ગેરહાજર માહિતીને રજુ કરવા; (g) વાઈરસ અથવા કોઇપણ પ્રકારની દુષ્ટ કોડ કે જે કોઇપણ રીતે વાપરવામાં આવશે કે જે કોઇપણ રીતે વાપરવામાં આવશે કે જે કાર્યક્ષમતા અથવા પ્રક્રિયા પર અસર થશે. સર્વિસ અથવા કોઇપણ સંબંધિત વેબસાઇટ, અન્ય વેબસાઇટ, અથવા ઇન્ટરનેટ; (h) અન્ય વ્યક્તિગત વ્યક્તિગત માહિતી સંગ્રહવા અથવા ટ્રેક કરવા માટે; (i) to spam, phish, pनुकसान, pretext, spider, crawl, or scबलात्कार; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to हस्तक्षेप અથવા સેવા અથવા કોઇ સંબંધિત વેબસાઇટ, અન્ય વેબસાઇટ અથવા ઇન્ટરનેટની સુરક્ષા લાક્ષણિકતાઓ સુન્નત કરે છે. તમે સેવા અથવા કોઇપણ સંબંધિત વેબસાઇટ અંગેના કોઇપણ પ્રતિબંધિત વપરાશ માટે તમારા ઉપયોગને બંધ કરવાનો અધિક અનામત રાખીએ છીએ.

સેકશન 13-વાર્તાલાપની અસ્વીકારી; લક્ષણની મર્યાદિત

અમે ગેરંટી નથી, પ્રતિનિધિત્વ કે વાતચીત કરીએ કે અમારી સેવાના તમારા ઉપયોગથી અટકાવેલ, સમયસર, સુરક્ષિત અથવા ભૂલ-મુક્ત થશે.

સેવાના ઉપયોગથી મેળવી શકાય તેવા પરિણામો ચોક્કસ કે વિશ્વાસપાત્ર બનશે.

તમે સંમત છો કે સમય સમય સુધી અમે અનિશ્ચિત સમયગાળાઓ માટે સેવાને દૂર કરી શકો અથવા કોઇપણ સમયે સેવા રદ કરી શકો છો.

તમે સ્પષ્ટ રીતે સંમત છે કે તમારું વપરાશ, અથવા ઉપયોગ કરવાની અપંગતા, સેવા તમારા માત્ર જોખમમાં છે. સેવા અને તમામ ઉત્પાદન અને સર્વિસ સર્વિસ દ્વારા આપવામાં આવેલી સેવાઓ (જેમ કે અમારા દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે જણાવેલ છે) 'જેમ કે' ઉપલબ્ધ 'અને' ઉપલબ્ધ 'કે' ઉપલબ્ધ 'અને' ઉપલબ્ધ ', કોઈ પણ પ્રતિનિધિત્વ, વાર્તાલાપ અથવા કોઇપણ પ્રકારની શરતો વગર, એક્સપ્રેસ અથવા સંકળાયેલી છે, જેમાં તમામ સંકળાયેલી વોરંટી અથવા વેપારી, વેપારી ગુણવત્તા, ચોક્કસ હેતુ માટે ફિટનેસ, ટકાવારી, શીર્ષક, અને બિન-અન્ફ્રુમેન્ટ માટે પણ સમાવેશ થાય છે.

કોઇ કિસ્સામાં કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસ, અમારો ડિરેકટરો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, એજન્ટ, કોન્ટ્રાકટરો, ઇન્ટરન્સ, સપ્લાયર્સ, સેવા પૂરો પાડનારાઓ અથવા લાઇસન્સ કોઇપણ ઇજા, નુકસાન, કલેઈમ અથવા કોઇપણ સીધા, ઇન્સીડલ, ઇન્સીડેન્ટલ, પેનિટીવ, ખાસ, અથવા કોઇપણ પ્રકારના નુકશાન, ગુમાવ્યા વગર, ગુમાવેલ આવક, ગુમ થયેલ બચત, માહિતી, બદલાવ ખર્ચ અથવા કોન્ટ્રાકટ પર આધારિત કે કોન્ટ્રાકટ, ટોર્ટ (ઉલ્લેખ સહિત), કડક જવાબદારી અથવા અસ્તિત્વમાં, સેવા ઉપરાંત કોઇપણ સેવા કે કોઇપણ ઉત્પાદનોના ઉપયોગથી ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે, અથવા કોઇપણ પ્રકારની સેવા કે કોઇ પણ પ્રોડક્ટ સાથે સંબંધિત બીજા કલેઈમ માટે, પણ તેમાં મર્યાદિત નથી, કોઇપણ ભૂલો અથવા કોઇપણ સમાવિષ્ટ પ્રમાણે, અથવા સેવા અથવા કોઇપણ સમાવિષ્ટના વપરાશના પરિણામે કોઇપણ પ્રકારની કોઈ નુકશાન અથવા નુકશાન. (અથવા પ્રોડક્ટ) પોસ્ટ થયેલ, મોકલેલ, અથવા સેવા મારફતે ઉપલબ્ધ બનાવેલ છે, પણ જો તેમની સંભાવના સલામત હોય તો. કારણ કે કેટલાક રાજ્યો અથવા અધિકારીઓએ ઉપેક્શાને પરવાનગી આપવાની પરવાનગી આપતા નથી અથવા તો એવા રાજ્યોમાં કે અધિકારીઓમાં, અમુક રાજ્યો અથવા અધિકારીઓમાં, આપણી લાક્ષણિકતાને કાયદાથી પરવાનગી આપવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.

વિભાગ ૧૪-અનુક્રમ

તમે કેનેડા વર્ચ્યુઅલ ઓફિસ અને અમારા પિતૃ, સહાયક, સંબંધિત, ભાગીદારો, અધિકારીઓ, અધિકારીઓ, એજન્ટ, કોન્ટ્રાકટરો, લાઇસન્સ, સેવા પૂરો પાડનારાઓ, સેવા પ્રદાન, સપ્લાયર્સ, સપ્લાયર્સ, ઇન્ટરન્સ અને કર્મચારીઓ, અમદાવાદ કોઇપણ કલેઈમ કે માંગણી, જેમાં વાજબી અધિકારીઓની ફી, કોઇપણ ત્રીજી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે કે જેના કારણે સેવાના ટર્મ્સ કે જે દસ્તાવેજો કે તેઓ સંદર્ભ દ્વારા સમાવેશ થાય છે, અથવા કોઇપણ કાયદાનો ઉલ્લંઘન અથવા અધિકારીઓના અધિકારોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા પાર્ટી.

વિભાગ ૧૫-વિભાજન

આ પ્રવૃત્તિમાં, સેવાના આ ધોરણોની કોઇ પણ જોગવાઇ અયોગ્ય, અયોગ્ય અથવા અધિકારીત હોવાનો નિર્ણય છે, જેમ કે અસ્તિત્વમાં લાગુ પડેલ કાયદો દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવશે. સેવાના આ તબક્કામાંથી કેન્દ્ર કરવામાં આવશે, આ નિર્ણય અન્ય બાકી રહેલા જોગવાઇઓની યોગ્યતા અને પ્રભાવ પર અસર કરશે નહિં.

વિભાગ ૧૬-અંત

ટર્મિશન તારીખ અગાઉ થયેલી પદાર્થોની જવાબદારીઓ અને દલીલગીરીઓ આ કરાર તમામ હેતુથી બચાવશે.

આ સેવાના ટર્મ્સ અસરકારક છે કે જ્યાં સુધી તમે અથવા અમારા દ્વારા અંત થાય ત્યાં સુધી. તમે અમારી સેવાઓ વાપરવા ઇચ્છતા હો, અથવા તમે અમારો સાઇટ વાપરવાનું બંધ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમે કોઇપણ સમયે સેવા માટે આ પ્રકારની સેવાઓ બંધ કરી શકો છો.

જો આપણા એકલા ન્યાયાધીમાં તમે નિષ્ફળ જાય, અથવા તો અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે તમે નોંધ કર્યા વગર કોઇપણ સમયે આ કરાર અટકાવી શકો છો અને તમે બધા જ માત્રાઓ માટે જવાબદાર રહેશે. અંતર્ગત તારીખનો પણ સમાવેશ થાય છે.

વિભાગ ૧૭-સમગ્ર કરાર

આપણાની નિષ્ફળતા કે કોઇપણ જથ્થો અથવા આ પ્રકારની સેવાઓની જવાબદારીની અમલીકરણને આવી જવાબદાર અથવા જોગવાઈનો વેબસાઇટ નથી.

આ સ્થળ પર અમારા દ્વારા સર્વિસ અને કોઇપણ નીતિઓ અથવા ઓપરેટીંગ નિયમોની આ પ્રકારની પરીક્ષા અથવા સેવા સંભાળે સમગ્ર સમર્થન અને સમર્થન તમારી અને અમારા વચ્ચે સમગ્ર સમજૂતી અને સમગ્ર સેવા માટે જાળવણી કરે છે, કોઇપણ પહેલા અથવા તો સુપરસેડીંગ સમઝૌતા કરારો, સંદેશાવ્યવહારો અને પ્રસ્તાવિઓ, તમારાં અને અમારા વચ્ચે (સહિત, પરંતુ તેમાં મર્યાદિત નથી, સેવાની પરીક્ષાના કોઇપણ પહેલાં આવૃત્તિ).

સેવાના આ પ્રકારના અર્થઘટનાઓમાં કોઇપણ સ્પષ્ટતાઓ ડ્રાફટિંગ પાર્ટી વિરુદ્ધ થશે નહિં.

વિભાગ ૧૮-સંચાલિત કાયદો

આ સેવા અને અલગ અલગ કરારો કે જેના દ્વારા અમે તમને સેવાઓ આપીએ છીએ તે 3701 લેકશોર બુલેવાર્ડ પશ્ચિમ #48537, ટોરોન્ટો, ON, M8W4Y6, કેનેડાના કાયદાઓ અનુસાર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે.

સેકશન 19-બદલાવો સેવાના શરતો

તમે આ પાના પર કોઇપણ સમયે સેવાના ટર્મોની સૌથી વર્તમાન આવૃત્તિની સમીક્ષા કરી શકો છો.

આપણા વેબસાઇટમાં સુધારાઓ અને ફેરફારોની જગ્યાએ આ સેવાના ટર્મ્સના કોઇપણ ભાગને બદલવા, બદલવા, બદલવા અથવા બદલવા માટે અમે જમણું અનામત રાખીએ છીએ. ફેરફારાઓ માટે અમારી વેબસાઇટ ચકાસવા માટે તમારી જવાબદારી છે. આપણા વેબસાઇટ અથવા સેવા નીચેના કોઇપણ ફેરફારોમાં ફેરફાર કરવાની નીચેની સેવા નીચેના સેવા માટે તમારું ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખવું.

વિભાગ ૨૦-સંપર્ક જાણકારી

સેવાના ટર્મ્સ વિશે પ્રશ્નો અમને મોકલવામાં આવશે [email protected]

લોંગ-ટર્મ ડિસ્કાઉસ ઉપલબ્ધ છે.

રજીસ્ટર