alt="Canada Virtual Office"

Ðiều khoản Dịch vụ

Canada Virtual Office ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

----

Tổng quan

Trang web này được điều hành bởi Canada Virtual Office. Trên khắp nơi, các thuật ngữ "chúng ta", "chúng ta" và "chúng ta" đề cập đến văn phòng ảo Canada. Canada Virtual Office cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, điều hòa khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một thư ́ gì đó tư ̀ chúng tôi, bạn tham gia vào "Dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý được ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản Dịch vụ", "Điều khoản"), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và các chính sách được tham chiếu herein và/hoặc khả dụng bởi siêu liên kết. Các điều khoản của Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm mà không có giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, thương gia và/hoặc đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn có thể không truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu những Điều khoản Dịch vụ này được xem là một cung cấp, việc chấp nhận bị giới hạn một cách rõ ràng cho các Điều khoản Dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào kho lưu trư ̃ hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thê ́ bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc thay đổi vào trang web của chúng tôi. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra định kỳ trang này để thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào tạo nên sự chấp nhận của những thay đổi đó.

PHẦN 1-THUẬT NGƯ ̃ CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng cách đồng ý các Điều khoản Dịch vụ này, bạn đại diện cho bạn ít nhất là tuổi của đa số trong bang hoặc tư dinh của bạn, hoặc bạn là tuổi của đa số trong bang hoặc tỉnh cư trú và đã cho chúng tôi sự chấp thuận của bạn để cho phép Bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của anh sử dụng trang web này.

Bạn có thể không sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích trái phép hoặc mục đích trái phép nào, cũng không có thể vi phạm luật pháp trong phạm vi tài phán của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ sâu bọ hay virus hay bất kỳ mã nào của một bản chất hủy diệt.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ kết thúc ngay lập tức Dịch vụ của bạn.

PHẦN 2-ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi dự trữ quyền từ chối phục vụ cho bất cứ ai vì bất cứ lý do gì.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển mã vô mã hóa và liên quan (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

Bạn đồng ý không thể sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần Dịch vụ nào, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp, mà không được chúng tôi bày tỏ.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này được bao gồm để thuận tiện chỉ và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản này.

MỤC 3-CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI GIAN THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang này không phải là chính xác, hoàn tất hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho các thông tin tổng quát và không nên dựa vào hoặc được sử dụng như là cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến chính xác, chính xác hơn, hoàn thiện hơn hoặc kịp thời các nguồn thông tin. Bất kỳ sự phụ thuộc vào vật liệu trên trang web này đều có nguy cơ của chính bạn.

Trang này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp cho tài liệu tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh nội dung của trang web bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là theo dõi những thay đổi cho trang web của chúng tôi.

MỤC 4-ĐIỀU CHỈNH CHO DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá cho các sản phẩm của chúng ta phải thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi lưu trư ̃ bên phải bất kỳ lúc nào để điều chỉnh hoặc không thể tiếp tục Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung nào) mà không được thông báo bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn hoặc bất kỳ bên thư ́ ba nào cho bất kỳ điều chỉnh nào, thay đổi giá, đình chỉ hoặc gián tiếp Dịch vụ.

PHẦN 5-SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ là đối tượng để trả lại hoặc trao đổi theo chính sách hoàn trả của chúng tôi

Chúng tôi đã làm mọi nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể là màu sắc và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

Chúng tôi bảo lưu bên phải, nhưng không có nghĩa vụ, để hạn chê ́ doanh thu sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, vùng địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng ta có thể tập thể dục ngay trên từng trường hợp. Chúng tôi dự trữ quyền hạn chế số lượng các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm đều phải thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, dưới sự kiểm soát của chúng ta. Chúng tôi dự trữ quyền không tiếp tục bất cứ sản phẩm nào bất cứ lúc nào. Bất kỳ đề nghị nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này là vô hiệu

Chúng tôi không đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mua hoặc thu thập được bạn sẽ đáp ứng kỳ vọng của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được khắc phục.

MỤC 6-TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN HÓA ĐƠN VÀ TÀI KHOẢN

Chúng tôi dự trữ quyền từ chối bất cứ mệnh lệnh nào mà ông ở với chúng tôi. Chúng ta có thể, theo quyết định duy nhất, hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng được mua mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc theo tài khoản khách hàng, thẻ tín dụng tương tự, và/hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc địa chỉ vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông báo bằng cách liên hệ email và sô ́ điện thoại/sô ́ điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi dự trữ quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà, trong phán quyết duy nhất của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp dịch vụ mua và thông tin tài khoản hiện tại, hoàn tất và chính xác cho tất cả các lần mua hàng được làm tại kho Bạn đồng ý cập nhật tài khoản và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và sô ́ thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch và liên hệ bạn khi cần.

PHẦN 7-CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thư ́ ba mà chúng tôi không theo dõi cũng như không có bất kỳ điều khiển nào

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp truy cập vào các công cụ như vậy "như là" và "có sẵn" mà không có bất kỳ bảo hành, đại diện hoặc điều kiện nào của bất kỳ loại và không có bất kỳ sự xác nhận Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm nào phát sinh tư ̀ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ bên thư ́ ba tùy chọn.

Bất kỳ cách sử dụng nào của các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web là hoàn toàn rủi ro và quyết định của riêng bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen với và phê duyệt các điều khoản trên đó các công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thư ́ ba có liên quan.

Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ mới và/hoặc các tính năng thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này.

MỤC 8-LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Một sô ́ nội dung, sản phẩm và dịch vụ thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu tư ̀

Liên kết bên thư ́ ba trên trang web này có thể hướng dẫn bạn đến các trang web bên thư ́ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không có trách nhiệm xem xét hoặc đánh giá nội dung hoặc chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào cho bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào bên thư ́ ba, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thư ́ ba các bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm vê ̀ bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác có liên quan đến trang web bất kỳ bên thư ́ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực hành của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, tuyên bố, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được hướng đến bên thứ ba.

PHẦN 9-NHẬN XÉT NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GỬI KHÁC

Nếu có, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một sô ́ nhiệm vụ cụ thể (ví dụ mục nhập cuộc thi) hoặc không có yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đê ̀ xuất, đê ̀ xuất, kê ́ hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, bằng email, thư bưu điện, hoặc khác (comment, 'comments'), bạn đồng ý rằng chúng ta có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ ý kiến nào mà bạn tiến tới trước chúng tôi. Chúng tôi và sẽ không có nghĩa vụ (1) để duy trì bất kỳ nhận xét nào về tự tin; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ ý kiến nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, sửa sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định trong ý muốn của chúng tôi là không hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc có thể phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên nào hoặc những Điều khoản Dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng những lời bình luận của bạn sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, cá tính hoặc quyền cá nhân hoặc quyền lợi cá nhân khác Bạn đồng ý hơn nữa rằng những lời bình luận của bạn sẽ không chứa đựng những tài liệu bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hay khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ loại virus máy tính nào hoặc các phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào. Bạn có thể không sử dụng một địa chỉ e-mail giả, giả vờ là một ai đó khác với bản thân, hoặc làm sai lầm chúng ta hoặc các bên thứ ba như là nguồn gốc của bất kỳ ý kiến nào. Bạn chỉ chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhận xét nào mà bạn đưa ra và chính xác của họ Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ ý kiến nào do bạn hoặc bất kỳ bên thư ́ ba nào

PHẦN 10-THÔNG TIN CÁ NHÂN

Gửi thông tin cá nhân của bạn thông qua kho lưu trư ̃ do Chính sách Bảo mật của chúng tôi quản lý Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi

MỤC 11-LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ PHI VỤ

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa các lỗi in, không chính xác hoặc bỏ sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi, cung cấp, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian quá cảnh và sẵn sàng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa lỗi, không chính xác hoặc bỏ sót, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu có bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào là không chính xác bất kỳ lúc nào mà không được thông báo trước (bao gồm sau bạn đã gửi đơn hàng của bạn).

Chúng tôi cam kết không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên mọi trang web liên quan, bao gồm không giới hạn, thông tin định giá, ngoại trư ̀ theo yêu cầu của pháp luật. Không có cập nhật cụ thể hoặc ngày làm mới được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào liên quan, nên được thực hiện để biết tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được điều chỉnh hoặc cập nhật.

MỤC 12-CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các lệnh cấm khác được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để yêu cầu người khác thực hiện hoặc tham gia bất kỳ hành vi bất hợp pháp; (c) để vi phạm bất kỳ mục đích nào. luật pháp, liên bang, quy định của tỉnh hoặc nhà nước, quy tắc, luật pháp, hoặc pháp luật địa phương; (d) vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) to harass, lạm dụng, xúc phạm, phá hoại, bảo vệ, đáng sợ, đe dọa, hoặc phân biệt dựa trên giới tính, xu hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi, nguồn gốc quốc gia, hoặc khuyết tật; (f) nộp thông tin sai lầm hoặc gây hiểu nhầm; (g) để tải lên hoặc truyền virus hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác có thể hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc thao tác của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác, hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để spam, phish, pharm, prext, spider, bò, hoặc scrape; (j) cho bất kỳ obscene hoặc vô đạo đức; hoặc (k) can thiệp vào hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác, hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền kết thúc việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào liên quan vì vi phạm bất kỳ mục đích nào bị cấm.

PHẦN 13-TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hay đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý theo thời gian chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định thời gian hoặc hủy bỏ dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần chú ý.

Cô hoàn toàn đồng ý rằng việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, dịch vụ nằm ở nguy cơ duy nhất. Dịch vụ và tất cả sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ là (ngoại trư ̀ được chúng tôi nói rõ) cung cấp 'là' và 'có sẵn' cho việc sử dụng của bạn, không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện nào của bất kỳ loại nào, hoặc là Express hoặc hàm ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện được ngụ ý về khả năng mua bán, chất lượng bán hàng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính bền, tiêu đê ̀ và không vi phạm.

Trong không hô ̀ sơ sẽ là Canada Virtual Office, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, nhân viên, nhà thầu, interns, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ hoặc giấy phép phải chịu trách nhiệm với bất kỳ thương tích nào, mất mát, yêu cầu bồi thường, hoặc bất kỳ tư ̀ trực tiếp nào, không gián tiếp, trừng phạt hoặc thiệt hại tương tự, bao gồm, không giới hạn lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa vào hợp đồng, tort (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc, phát sinh tư ̀ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào sử dụng dịch vụ, hoặc cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm bất kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc bất kỳ trong nội dung nào, hoặc tổn thất bất kỳ hoặc hư hại nào cũng do sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào (hoặc sản phẩm) được đăng, truyền, hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được khuyên về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại liên tiếp hoặc ngẫu nhiên, tại các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý như vậy, trách nhiệm của chúng ta sẽ bị giới hạn ở mức độ tối đa cho phép theo luật

MỤC 14-INDEMFNITION

Bạn đồng ý indemnify, bảo vệ và giư ̃ vô hại Canada Virtual Office và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhà cung cấp và nhân viên, vô hại tư ̀ bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, được tạo bởi bất kỳ bên thư ́ ba nào do sự vi phạm của các Điều khoản Dịch vụ này hoặc tài liệu mà họ kết hợp theo tham chiếu, hoặc vi phạm luật pháp hoặc quyền của một luật pháp bên thứ ba.

MỤC 15-KHẢ NĂNG CHIA CẮT

Trong trường hợp mà bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này sẽ được xác định là không hợp pháp, không hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thực hiện theo quy trình hoàn thành được phép theo luật hiện hành, và phần không thể thực hiện sẽ được xem là bị cắt đứt khỏi những điều khoản dịch vụ này, quyết tâm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và không ngừng của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

PHẦN 16-KẾT THÚC

Nghĩa vụ và quyền hạn của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại việc chấm dứt thỏa thuận này cho mọi mục đích.

Ðiều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trư ̀ khi kết thúc bởi bạn hoặc chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu trong phán đoán duy nhất của bạn, hoặc chúng tôi nghi ngờ bạn đã thất bại, để tuân thủ bất kỳ thuật ngư ̃ nào hoặc điều khoản của Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm với tất cả sô ́ tiền này đến và bao gồm ngày kết thúc; và/hoặc có thể tư ̀ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ).

MỤC 17-TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng ta thất bại trong việc tập thể dục hoặc thực thi quyền hoặc cung cấp các Điều khoản Dịch vụ sẽ không bao gồm quyền miễn trừ hay cung cấp như vậy.

Những điều khoản của Dịch vụ và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc vận hành nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc tôn trọng Dịch vụ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu hiểu giữa bạn và chúng tôi và quản lý việc sử dụng Dịch vụ, thay thê ́ bất kỳ trước hoặc Các thỏa thuận đương thời, thông tin liên lạc và đề xuất, cho dù là bằng miệng hoặc viết, giữa bạn và chúng ta (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước của Điều khoản Dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được kết hợp với bên soạn thảo.

ĐIỀU LUẬT 18 ĐIỀU HÀNH

Các Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ các bạn sẽ được chi phối và tuân thủ theo luật của 3701 Đại lộ Lake Shore West #48537, Toronto, ON, M8W4Y6, Canada.

MỤC 19-THAY ĐỔI CHO ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào ở trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, cập nhật, thay đổi hoặc thay thê ́ bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi vào trang web của chúng tôi. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi bất kỳ cho các Điều khoản Dịch vụ này sẽ chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20-THÔNG TIN LIÊN HỆ

Câu hỏi vê ̀ Điều khoản Dịch vụ nên được gửi đến chúng tôi tại [email protected]

Chiết khấu dài hạn có sẵn.

THAY THẾ NGAY BÂY GIỜ