alt="Canada Virtual Office"

Podmínky služby

Canada Virtual Office TERMS OF SERVICE

----

PŘEHLED

Tento web je provozován v Kanadě Virtual Office. V celém areálu se termíny "my", "nás" a "naše" odkazují na kanadskou virtuální kancelář. Canada Virtual Office nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek pro vás, uživatele, podmíněná tím, že přijmete všechny podmínky, podmínky, zásady a upozornění zde uvedené.

Navštívením našich stránek a/nebo nákupem něco od nás, můžete zapojit do naší "Služby" a souhlasit být vázáni následujícími podmínkami ("Terms of Service", "Terms"), včetně těchto dodatečných podmínek a podmínek a zásad odkazovaných v tomto dokumentu a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky poskytování služeb se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeči, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Tyto Podmínky služby si pečlivě přečtěte, než budete mít přístup k naší webové stránce nebo ji používat. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu se zavazujete, že budete vázáni těmito Podmínkami poskytování služeb. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak nemusíte přistupovat k webové stránce nebo používat žádné služby. Jsou-li tyto Podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního skladu, podléhají také Podmínkám služby. Na této stránce můžete kdykoli přezkoumat aktuální verzi Podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizace a/nebo změny na našich webových stránkách. Je vaší zodpovědností kontrolovat tuto stránku pravidelně pro změny. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakékoli změny představuje přijetí těchto změn.

SEKCE 1-PODMÍNKY ÚLOŽIŠTĚ ONLINE

Tím, že souhlasíte s těmito Podmínkami služby, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo v provincii trvalého pobytu alespoň ve věku většinou ve věku nebo že jste ve věku většiny ve vašem státě nebo v provincii, kde máte bydliště, a jste nám dal souhlas s povolením libovolný z vašich nevýznamných závislých prvků pro použití tohoto webu.

Nejste oprávněni používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo nepovolenému účelu, ani nesmíte při užívání Služeb porušit zákony vaší jurisdikce (včetně-nikoli však pouze-právních předpisů).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Narušení nebo porušení kteréhokoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2-OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

Pochopte, že obsah (nezahrnuje informace o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy po různých sítích a (b) změny přizpůsobit a přizpůsobit se technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy šifrovány během přenosů přes sítě.

Zavazujete se, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služeb, užívání Služeb nebo přístup ke Službám nebo jakýmkoli kontaktům na internetových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného svolení nás.

Hlavičky použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro vaše pohodlí a neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3-PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupníte na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být při rozhodování bez porady s primárním, přesnějším, úplnějším nebo včasnějším zdrojem informací spolehlivějšího a úplnější nebo využívaný. Závislost na materiálu na těchto stránkách je na vaše vlastní nebezpečí.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro váš odkaz. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto stránek kdykoliv, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoliv informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je to vaše odpovědnost za monitorování změn na našich stránkách.

ODDÍL 4-ZMĚNY VE SLUŽBÁCH A CENÁCH

Ceny pro naše produkty se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo ukončit službu (nebo jakékoliv její části nebo obsahu) bez předchozího upozornění.

Za změnu, změnu cen, pozastavení nebo přerušení Služeb neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně.

ODDÍL 5-PRODUKTY NEBO SLUŽBY (je-li použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou se vrátit nebo vyměňovat pouze v souladu s naší návratovou politikou.

Učinili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrazy našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že obrazovka monitoru počítače bude přesná.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo limitovat množství výrobků nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů se mohou kdykoli bez upozornění měnit, a to výhradně na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit jakýkoli produkt. Jakákoliv nabídka jakéhokoli produktu nebo služby provedené na tomto místě je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených či získaných Vámi splní Vaše očekávání, nebo že jakékoliv chyby ve Službě budou opraveny.

SEKCE 6-PŘESNOST INFORMACÍ O ÚČTOVÁNÍ A ÚČTECH

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakékoliv objednávky s námi místo s námi. V našem výhradním uvážení můžeme omezit nebo zrušit nakoupená množství na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že se změní nebo zruší objednávku, můžeme se pokusit vás upozornit na e-mailovou adresu a/nebo fakturační adresu/telefonní číslo poskytnuté v době, kdy objednávka byla učiněna. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho jediného úsudku uvádějí na trh prodejců, prodejců nebo distributorů.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Zavazujete se, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vašich e-mailových adres a čísel kreditních karet a data ukončení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

ODDÍL 7-VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitorujeme, ani nemáme kontrolu a vstupy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům "jak je" a "jak je k dispozici" bez jakýchkoli záruk, reprezentací nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nemáme žádnou odpovědnost, která by vyplýtvá z použití volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním souvisely.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní riziko a uvážení a měli byste zajistit, abyste byli obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány relevantními poskytovateli/poskytovateli třetích stran.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím internetových stránek (včetně uvolnění nových nástrojů a prostředků). Tyto nové funkce a/nebo služby podléhají rovněž těmto Podmínkám služby.

SEKCE 8-ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím našich služeb mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za posouzení nebo vyhodnocení obsahu nebo přesnosti a neopravňují a nebudou mít odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran, ani pro žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Za žádných okolností a škod souvisejících s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran nehrozí žádná újma. Přezkoumejte prosím pečlivě zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jste jim rozuměli, než se budete podílet na jakékoliv transakci. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9-KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÁ PODÁNÍ

Pokud na náš dotaz odešlete určitá konkrétní podání (například záznamy o napadení) nebo bez požadavku od nás zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už on-line, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (společně "komentuje") se zavazujete, že bez omezení, úprav, kopírování, zveřejňování, distribuce, převodu a jiným způsobem používejte ve všech médiích všechny komentáře, které na nás předkládáte. Jsme a nejsou povinni (1) zachovávat veškerá vyjádření důvěry; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na případné připomínky.

Můžeme, ale nemáme povinnost, sledovat, editovat nebo odstranit obsah, který jsme stanovit podle našeho výhradního uvážení jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, rozlehlé, hanomní, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje žádné strany intelektuálního vlastnost nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetích osob, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiného osobního nebo vlastnického práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou obsahovat libely nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, nebo obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by jakýmkoli způsobem mohl ovlivnit provoz Služeb nebo jakýkoli související webový server. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy sami, nebo jinak zavádějící nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoliv komentářů. Jste výhradně zodpovědní za všechny připomínky, které uděláte a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoliv komentáře, které jste předložili vy nebo nějaká třetí strana.

ODDÍL 10-OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše předložení osobních informací prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich Zásad ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11-CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Někdy mohou být informace na našich stránkách nebo ve Službě, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktů, doby přepravy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoliv chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránky jsou nepřesné kdykoliv bez předchozího upozornění (včetně po vás jste odeslali Vaši objednávku).

Nepodnikneme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasnit informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webovém serveru, včetně bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Žádné datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakékoliv související webové stránce by mělo být přijato, aby bylo zřejmé, že všechny informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12-ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat místo nebo její obsah: a) k jakémukoli nezákonnému účelu; b) žádat jiné osoby za účelem výkonu nebo účasti na všech protiprávních aktech; c) k porušení jakýchkoli jiných právních předpisů; mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní předpisy; d) porušují nebo porušují naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví druhých; (e) k obtěžování, zneužívání, urážku, ublížení, pomluvu, pomluvám, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat založené na pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, etnické příslušnosti, závod, věk, národní původ nebo zdravotní postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být používán jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz Služba nebo jakékoliv související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) ke shromažďování nebo sledování osobních údajů ostatních; i) na spam, phish, pharm, minder, pavouc, plashit, nebo scrape; (j) pro jakékoliv obscénní nebo nemorální účel; nebo k (k) pro zasahování do nebo obejití funkce zabezpečení Služeb nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání Služeb nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 13-VYLOUČENÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručíme, prohlašujeme nebo zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručili jsme, že výsledky, které mohou být získány od využívání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit službu na dobu neurčitou nebo kdykoli zrušit službu bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost použít službu je pouze na Vašem riziku. Služba a všechny produkty a služby dodané přes službu jsou (kromě výslovně uvedených námi) poskytovány "jak jsou" a "jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať již vyjádřené nebo implikovaná, včetně všech odvozených záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušení práv.

V žádném případě nesmí kanadský virtuální úřad, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, pobočky, agenty, smluvní partnery, stážisty, dodavatele, poskytovatele služeb nebo poskytovatele licence odpovídat za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé, trestní, zvláštní, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu včetně, a to bez omezení ušlého zisku, ušlého zisku, ušlé úspory, ztráty dat, nákladů na náhradu škody nebo podobných škod, ať již na základě smlouvy, mučení (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiným způsobem, způsobené použitím jakékoli ze služeb nebo produktů opatřených pomocí této služby, nebo za jakékoli jiné tvrzení týkající se jakéhokoli způsobu použití služby nebo jakéhokoli produktu, včetně případných chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoliv ztráty či poškození jakéhokoli druhu vzniklým následkem užívání služby nebo obsahu (nebo produktu) zveřejněná, přenášená nebo jinak zpřístupněná prostřednictvím služby, a to i v případě, že se o jejich možnosti doporučuje. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nahodilé škody, v takových státech nebo jurisdikcích, je naše odpovědnost omezena na maximální přípustnou míru ze strany zákona.

ODDÍL 14-ODŠKODNĚNÍ

Zavazujete se, že poskytnete náhradu škody, budete hájit a zbavíte neškodného kanadského virtuálního úřadu a naše rodiče, dceřiné společnosti, partnery, partnery, ředitele, zástupce, smluvní partnery, poskytovatele služeb, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné od jakékoli žádosti nebo žádosti, včetně přiměřených poplatků za právní zástupce, které byly provedeny jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vzniklého porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují odkazy, nebo porušení jakéhokoli práva nebo práv vyplývajících z těchto Podmínek třetí strana.

SEKCE 15-ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby je určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je nicméně takové ustanovení vykonatelné v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část se považuje za nevymahatelnou část. tato rozhodnutí nemají vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16-UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklých před datem ukončení platnosti přežijí ukončení této dohody pro všechny účely.

Tyto Podmínky poskytování služeb jsou účinné, pokud a dokud nebude ukončeno buď Vy, nebo námi. Tyto Podmínky poskytování Služeb můžete kdykoli ukončit tím, že Vás oznamujete, že již nebudete chtít využívat naše Služby, nebo když vaše stránky přestanou používat.

Pokud v našem jediném úsudku selžeme nebo máme podezření, že jste nesplnil jakékoliv podmínky nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovídat za všechny dlužné částky. včetně data ukončení pracovního poměru; případně vám může odepřít přístup k našim službám (nebo kterékoliv jejich části).

ODDÍL 17-CELÁ DOHODA

Neschopnost přijmout nebo vymáhat jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Podmínek pro poskytování služeb nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky služby a jakékoliv zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službám představuje celou dohodu a porozumění mezi Vámi a námi a řídí Vaše užívání Služeb, které nahrazuje předchozí nebo současní dohody, komunikace a návrhy, ať již ústní nebo písemné, mezi Vámi a námi (včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

Jakákoli nejednoznačnost ve výkladu těchto Podmínek služby nesmí být vykládána proti redakční straně.

ODDÍL 18-UPRAVUJÍCÍ PRÁVO

Tyto Podmínky poskytování služeb a veškeré samostatné dohody, kterými Vám poskytneme Služby, se budou řídit a vykládány v souladu s právními předpisy 3701 Lake Shore Boulevard West #48537, Toronto, ON, M8W4Y6, Kanada.

SEKCE 19-ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Na této stránce můžete kdykoli přezkoumat aktuální verzi Podmínek služby.

Vyhrazujeme si právo, dle našeho výhradního uvážení, aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky v oblasti změn. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo na Služby po zveřejnění změn těchto Podmínek pro služby znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 20-KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se Podmínek služby by měly být zaslány na adresu [email protected]

K dispozici jsou dlouhodobé slevy.

PŘIHLÁSIT SE NYNÍ